Free Online Polls, free online surveys from FreePollKit at FreePollKit.com

Poll: האם לדעתך כדאי להפוך את האתר לפורום(כל מי שרוצה לראות את ההודעות החדשות יצטרך להיכנס לאתר , אך אנשים יוכלו לשלוח הרבה יותר הודעות בלי לפחד להפציץ לחברים אחרים את האימייל) או להשאיר את האתר במתכונת הנוכחית (כרגע האתר שולח את ההודעות לכולם באופן אוטמטי ולא ואין צורך ליזום כניסה לאתר)

האם לדעתך כדאי להפוך את האתר לפורום(כל מי שרוצה לראות את ההודעות החדשות יצטרך להיכנס לאתר , אך אנשים יוכלו לשלוח הרבה יותר הודעות בלי לפחד להפציץ לחברים אחרים את האימייל) או להשאיר את האתר במתכונת הנוכחית (כרגע האתר שולח את ההודעות לכולם באופן אוטמטי ולא ואין צורך ליזום כניסה לאתר)Free online polls

« back