Free Online Polls, free online surveys from FreePollKit at FreePollKit.com

האם לדעתך כדאי להפוך את האתר לפורום(כל מי שרוצה לראות את ההודעות החדשות יצטרך להיכנס לאתר , אך אנשים יוכלו לשלוח הרבה יותר הודעות בלי לפחד להפציץ לחברים אחרים את האימייל) או להשאיר את האתר במתכונת הנוכחית (כרגע האתר שולח את ההודעות לכולם באופן אוטמטי ולא ואין צורך ליזום כניסה לאתר)

Votes
פורום עדיף , כך אוכל לשלוח הודעות פחות דחופות0 %
0
פורום עדיף, כך יפסיקו להפציץ לי את הדוא"ל100 %
1
דואר אוטמטי עדיף, אין סיבה להחליף את מה שיש כרגע0 %
0

« back